michael-jin-ipHlSSaC3vk-unsplash

Samochód zastępczy z OC sprawcy

Na polskich drogach dochodzi do ponad tysiąca kolizji samochodowych dziennie.  Musisz wiedzieć, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (dalej OC) gwarantuje poszkodowanemu nie tylko likwidację szkody na koszt ubezpieczyciela sprawcy, ale też możliwość wynajęcia auta zastępczego.

Judykatura jednoznacznie wskazuje, iż ubezpieczyciel obowiązany jest zwrócić także koszty wynajmu pojazdu zastępczego. W tym temacie wypowiedział się m.in. Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 28 marca 2008 r., Sygn. akt X Ga 43/08, w którym stwierdził, że zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego za okres oczekiwania na naprawę samochodu (w czasie, gdy szkoda w pojeździe nie została jeszcze naprawiona) mieści się w ramach normalnego, adekwatnego związku przyczynowego w rozumieniu art. 361 § 1 k.c i jest objęte zakresem obowiązku naprawienia szkody przez ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności OC.

Także Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku z dnia 8 lipca 2009 roku, sygn. akt II Ca 445/09, wypowiedział się na ten temat, stwierdzając iż w przypadku, gdyby nie doszło do uszkodzenia pojazdu, a w tym wypadku zakres uszkodzeń był rozległy,  niewątpliwie strona poszkodowana nie ponosiłaby kosztów wypożyczenia samochodu zastępczego, albowiem pojazd byłby sprawny, mógłby z niego korzystać w celach działalności zarobkowej i nie musiałby zastępować go pojazdem wynajmowanym. Kwota jaką poszkodowany uiścił tytułem wynajmu tego samochodu jest więc szkodą, jaka została spowodowana w jego majątku wskutek zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego.

Także Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia stanowi szkodę majątkową. W piśmiennictwie podkreśla się, że normalnym następstwem w rozumieniu art. 361 § 1 k.c jest bardzo często niemożność korzystania z samochodu przez poszkodowanego, nie tylko w sytuacji jego uszkodzenia ale również zniszczenia. Jeżeli więc poszkodowany poniósł w związku z tym koszty, które były konieczne, na wynajem pojazdu zastępczego, to mieszczą się one w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu  (Tak wyrok SN z dnia 8 września 2004 r., sygn. akt IV CK 672/03).

Wskazać także należy, że ubezpieczyciel nie może pomniejszać kwoty odszkodowania z tytułu czynszu najmu pojazdu zastępczego bez wnikliwej analizy stanu faktycznego danej sprawy. Jednoznacznie wskazał na to Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17.11.2011 r. pod sygn. akt: III CZP 05/11. Należy mieć na uwadze, że poszkodowanemu należy zrekompensować szkodę, jaka powstała w normalnym związku z wypadkiem. Jeżeli zatem, co się często zdarza, ubezpieczyciel bezprzedmiotowo przedłuża postępowanie, tj. zwleka chociażby z dokonaniem oględzin bądź sporządzeniem kalkulacji kosztów naprawy, to jest zobowiązany do pokrycia czynszu najmu pojazdu zastępczego za okres, w którym uszkodzony pojazd mechaniczny w normalnym toku mógł zostać naprawiony z uwzględnieniem czynności procesu likwidacji szkody.

Zwróć uwagę, że niejednokrotnie, zakład ubezpieczeniowy wskazuje maksymalną stawkę najmu pojazdu zastępczego.  Dlatego też, musisz wiedzieć, że wbrew temu co twierdzi ubezpieczyciel, wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione (tak Uchwała SN z dnia 24 sierpnia 2017 r., sygn. akt III CZP 20/17). Nie ma to jednak nic wspólnego z koniecznością poszukiwania przez Ciebie najtańszej oferty rynkowej najmu.

Reasumując ubezpieczenie OC sprawcy gwarantuje poszkodowanemu możliwość wynajęcia auta zastępczego na czas naprawy uszkodzonego pojazdu.  Nawet po stawce najmu wyższej aniżeli zaproponowana przez zakład ubezpieczeń, pod warunkiem, że jest to celowe i ekonomicznie uzasadnione.  W przeciwnym wypadku towarzystwo ubezpieczeń ma prawo odmówić pokrycia kosztów takiego pojazdu.  Ustalenie, czy dana sytuacja mieści się w powyższym zakresie niejednokrotnie nie jest takie oczywiste. Dlatego też w przypadku wątpliwości, warto jest dopytać o to profesjonalnego pełnomocnika.

Podziel się z innymi tym wpisem:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email