prawo-rodzinne

Zabezpieczenie alimentów

Od momentu złożenia pozwu rozwodowego albo pozwu o alimenty do wydania wyroku może minąć nawet kilka miesięcy. Aby zapewnić dziecku na ten czas środki utrzymania warto złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu.

W jaki sposób złożyć wniosek o zabezpieczenie?

Wniosek o zabezpieczenie alimentów można złożyć w pozwie albo w odrębnym piśmie procesowym. Powinien on odpowiadać wymogom przepisanym dla pisma procesowego (tj. zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowane, imiona i nazwiska stron, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku wraz z przytoczeniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności, podpis strony albo jej przedstawiciela, wymienienie załączników), a dodatkowo zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia (wskazanie czy domagamy się zobowiązania pozwanego do zapłaty jednorazowo czy okresowo określonej sumy pieniężnej) i uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.

W razie stwierdzenia, że wniosek o zabezpieczenie nie odpowiada wymogom formalnym, sąd zwróci wniosek bez wzywania wnioskodawców do jego uzupełnienia.

Czy wniosek podlega opłacie?

Nie – strona dochodząca alimentów jest z mocy ustawy zwolniona od obowiązku uiszczania kosztów sądowych, co dotyczy także opłaty od wniosku o zabezpieczenie (art. 96 ust. 1 pkt Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Na czym polega zabezpieczenie alimentów?

W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu pozwanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. Regułą jest zasądzanie w ramach zabezpieczenia alimentów płatnych okresowo, w powtarzających się terminach (np. do 10 dnia każdego miesiąca). Zabezpieczenie alimentów przez zobowiązanie pozwanego do zapłaty jednorazowo określonej kwoty może mieć miejsce wyjątkowo, w szczególnych sytuacjach, np. kiedy uzasadnione jest koniecznością opłacenia leczenia dziecka, albo planowanym wyjazdem stron za granicę.

W jakim terminie sąd powinien rozpoznać wniosek o zabezpieczenie?

Wniosek o zabezpieczenie powinien zostać rozpoznany bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Termin ten ma niestety jedynie charakter instrukcyjny i jego przekroczenie nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji po stronie sądu.

Czy w sprawie zabezpieczenia alimentów wyznaczana jest rozprawa?

Sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia na posiedzeniu niejawnym. Jednakże w sprawie uchylenia lub ograniczenia uprzednio udzielonego zabezpieczenia konieczne jest wyznaczenie rozprawy.

 

Skąd wiadomo, że sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu?

Doręczenie postanowienia o zabezpieczeniu w sprawach o alimenty następuje z urzędu obu stronom. Jeżeli postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym (a tak jest najczęściej) sąd doręcza postanowienie od razu z uzasadnieniem. Jeżeli natomiast postanowienie zostało wydane na rozprawie uzasadnienie zostanie sporządzone na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od jego wydania.

 

Stronie nie zgadzającej się z wydanym postanowieniem o zabezpieczeniu przysługuje zażalenie. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia wraz uzasadnieniem.

 

Podziel się z innymi tym wpisem:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email